👂🎴 👩🏼‍💻 🕸️

blau-blau-blau-gelbe


 

a ta tafel

a ta ta_fel

a na nase

a na na_se

a ma maße

a ma ma_ße

ie pie pieße

ie pie pie_ße

ie lie liese

ie lie Lie_se

u nu nupe

u nu Nu_pe

u mu mupe

u mu Mu_pe

u pu pupe

u pu Pu_pe

o no none

o no No_ne

o mo mome

o mo Mo_me

o po pope

o po Po_pe

i ni niepe

ie nie Nie_pe

i mi miepe

ie mie Mie_pe

i pi piepe

ie pie Pie_pe

e ne nene

e ne Ne_ne

e me meme

e me Me_me

u fu fufen

u fu fu_fen

ie nie niesel

ie nie nie_sel

o lo loße

o lo lo_ße

o fo fofen

o fo fo_fen

u mu muse

u mu Mu_se

e pe pepe

e pe Pe_pe

u fu fufel

u fu fu_fel

ie fie fiefen

ie fie fie_fen

ü fü Füße

ü fü Fü_ße

a na nane

a na Na_ne

o do Dose

o do Do_se

e se seße

e se se_ße

e pe pese

e pe pe_se

e fe fefen

e fe fe_fen

o po popel

o po po_pel

e pe Pesel

e pe pe_sel

a pa Pape

a pa Pa_pe

a ma Mame

a ma Ma_me